Utvikling av tjenester for en aldrende befolkning

Gjennom SeSammen jobber CIVAC med å se på kommunal tjenesteutvikling i møte med en aldrende befolkning.

Med en stadig aldrende befolkning er det nå et aktivt fokus på hvordan man skal tilpasse tjenestetilbudene for eldre i årene fremover. Da kvalitetsreformen «Leve hele livet» (Stortingsmelding 15, 2017-2018) kom la den opp til at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Den påfølgende regjeringen har fulgt opp med reformen «Felleskap og meistring – Bu trygt heime» (Stortingsmelding 24, 2022-2023). Målet med den nye reformen er å tilrettelegge for at eldre kan bo lengre hjemme og samtidig få tilgang på målrettede og trygge tjenester.

I tilknytning til dette har det gjennom SeSammen, et samarbeid bestående av de 10 interkommunale/kommunale renovasjonsselskapene i Midt-Norge, blitt stilt spørsmål vedrørende hvordan fremtidige renovasjonstjenester kan utformes. Når eldre skal bo lengre hjemme, kreves det at tjenestene tilpasses slik at de med utvidet behov også kan få tilgang på disse tjenestene.

Med bakgrunn i dette har CIVAC på vegne av SeSammen startet å se på problematikken.

Del artikkelen:

Lignende artikler

REdu-studenter i sommerjobb

CIVAC har denne sommeren ansatt tre studenter gjennom REdu-programmet til Avfall Norge. Studentene skal innhente informasjon om gebyrordningene til renovasjonsselskapene i SeSammen.

Les mer