Sammen om framtidas løsninger

– Vi skal stå fremst i utviklingen av nye løsninger som er til det beste for oss og for våre abonnenter, sier Torbjørn Evjen, konstituert daglig leder i ReMidt.

1. januar 2020 – rett før hele verden gikk inn i en langvarig pandemi – ble de tre interkommunale selskapene Envina IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. Bakgrunnen for sammenslåingen var kort og greit de endringene bransjen skulle gå gjennom. Det skulle – og skal fortsatt – legges til rette for mer kildesortering i hjemmet. ReMidt har stor tro på at de gjennom sammenslåingen kan gjøre avfallshåndteringen billigere for sine abonnenter.

ReMidt skal fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

Urent treverk. ReMidt

Stort nedslagsfelt

Med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal og et nedslagsfelt på størrelse med Viken fylke (dog med godt , var det et stort stykke arbeid som måtte legges ned for at både ansatte og innbyggerne i de 17 eierkommunene skulle komme seg gjennom endringen så knirkefritt som overhodet mulig. Og som ikke det var nok, kom pandemien midt i omgjøringen.

Tre avfallsselskap skulle inn i en felles mal, med felles rutiner, og sammen trekke i en felles retning.

I dag har ReMidt kommet seg styrket gjennom både sammenslåingen og pandemien, og de satser hardt for å sikre at utviklingen i avfallsbransjen går i riktig retning.

 

Kommunikasjonsansvarlig Erik Prytz Reitan(t.v) og konstituert daglig leder,Torbjørn Evjen

 

– Vi tar sikte på å være ledende i arbeidet med å få ned mengden restavfall og samtidig få forbrukerne til å kildesortere og resirkulere mer, sier Torbjørn Evjen, konstituert daglig leder i ReMidt.

Samarbeid

Da CIVAC først så dagens lys tilbake i mai 2020, var ReMidt og Evjen en av initiativtakerne for å få i gang en slik avfallsklynge.

– Vi ser at godt samarbeid er en viktig faktor for å lykkes – ikke bare i avfallsbransjen – men også på tvers av ulike segmenter og bransjer. Skal vi klare å nå de målene som myndighetene setter, da må vi klare å komme opp med andre måter å nyttiggjøre de ressursene som finnes i det vi kaster. I Trøndelag og Midt-Norge har vi i avfallsbransjen lange tradisjoner for å ha et godt samarbeid. For eksempel gjennom prosjektet SeSammen, der vi jobber for en samfunnsansvarlig kretsløpsbasert ressursutnyttelse i tråd med avfallshierarkiet. Med CIVAC ønsker vi å bidra til å etablere nye bruksområder for ressursene i avfallet, forklarer Evjen.

Vi sikter hele tiden mot å utvikle oss – Torbjørn Evjen

Avfallsbransjen i Midt-Norge har også et rykte på seg for å være innovative og fremoverlente.

– Det er kanskje litt flåsete sagt, men det ligger noe i uttrykket «Look to Trøndelag». Vi må ta inn over oss at vi er inne på noe her, når det kommer til samarbeid. Nå jobber vi veldig for å få en standardisert mal i hele Trøndelag for hvordan avfallet skal håndteres både hos husholdningene og for de som har hytte og fritidsbolig. Det skal være gjenkjennbart enten du er hjemme i huset ditt i Namsos eller om du er på hytten din i Oppdal, sier Evjen.

Utvikling i fokus

På gjenvinningsstasjonen i Orkanger har ReMidt sitt hovedkontor, og her er de nå godt i gang med å komme opp med nye tanker og ideer som på sikt skal være med på å bidra til at avfallsbransjen skal utvikle seg i en positiv retning.

 

ReMidt, Orkanger

 

– Vi startet for noen år siden prosjektet REIT. Et prosjekt som vokste fram av at vi så behovet for å ha en plattform som gir tilgang på felles og sammenlignbare data mellom avfallsselskapene i regionen. Vi har nå utviklet en digital plattform der både selskapene kan dele informasjon, og en plattform der abonnenter kan gjøre mye som de før måtte ringe til kundeservice for å få gjennomført. Det handler kort og greit om digitalisering av avfallsbransjen. Hos oss i ReMidt har vi «Min side» der våre brukere kan logge seg inn og bestille for eksempel større søppeldunk og slike ting. I dagens samfunn stilles det større og større krav til at det skal finnes slike løsninger, og dette er noe som har fungert bra så langt og flere har tatt i bruk en slik løsning, forteller kommunikasjonsansvarlig hos ReMidt, Erik Prytz Reitan.

Vår oppgave starter når avfallet er hentet inn. Vår jobb går på at avfallet skal bli håndtert på en så økonomisk og miljømessig gunstig måte som mulig.

Lovpålagt å gå i null

– Vi mener vi driver på en god måte i dag, men vi sikter hele tiden på å utvikle oss. Siden vi er et IKS (Interkommunalt selskap) er vi lovpålagt å gå i null, og vi henter ikke ut noe som helst profitt fra selskapet. Alt overskudd går tilbake til abonnentene og tjenestene vi leverer. Det er jo igjen en sikkerhet for abonnentene. De skal betale det tjenestene koster. Ikke noe mer, og ikke noe mindre, sier Prytz Reitan.

ReMidt omsatte i fjor for 330 millioner kroner, og de er 67 ansatte i ReMidt IKS. I tillegg kommer de som er ansatt i Retrans – som er selskapet som foretar selve hentingen av avfallet hos husholdningene.

ReMidt er nå i gang med en omstilling fra to-dunk system – med restavfall og papp/papir i tillegg til sekk for plastemballasje – til å ha fire dunker med både restavfall, papp/pair, matavfall og glass/metall.

 

Krav til bransjen

– Det er kommet et krav om utsortering av matavfall, men vi i ReMidt har på eget initiativ bestemt at vi skal sette ut ene egen dunk for glass/metall. Det er gjort fordi vi mener det er viktig å få redusert mengden restavfall. Ved å plassere en egen dunk for glass/metall senker vi terskelen – eller fjerner den helt – for folk til å levere denne type avfall på rett sted. Nå slipper våre abonnenter å ta seg til et returpunkt for glass/metall, forteller Prytz Reitan.

– Vi ser allerede at vi samler inn mellom 50 og 70 prosent mer glass- og metall emballasje enn før. Hvor var dette avfallet før? Jo, det ble kastet i restavfallet –Erik Prytz Reitan.

I likhet med avfallsselskap i hele Midt-Norge, sliter ReMidt med mye av de samme utfordringene. Det er for mye restavfall og for dårlig sortering av restavfallet. I fjor høst ble det gjennomført en stor plukkanalyse i regi av CIVAC, og der kom det frem at halvparten av det som kastes i restavfall hos ReMidt sine abonnenter, er ikke restavfall.

 

Avfall, ReMidt, Orkanger

 

– Dette er rett og slett ressurser på avveie. Dette er avfall som kjøres direkte til forbrenning, men som kunne blitt nyttiggjort andre steder, sier Prytz Reitan og legger til.

– Målet er å redusere mengden restavfallet, og for å få til dette må det en holdningsendring til. Her tror vi svaret ligger i kjøkkenbenken, folk må for eksempel rigge kjøkkenbenken sin bedre. Vi mener at noe av nøkkelen ligger der.

ReMidt sin visjon:

For miljøet: Framtidas krav til materialgjenvinning fordrer nye og effektive avfallsløsninger. Gjennom økt volum kan vi ta i bruk ny teknologi som gir ønsket miljøgevinst.

For kundene: Vi skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyret. Et stort selskap kan drives mer effektivt enn tre mindre. Bedre tjenester og kundetilpasset tilbud – alt til selvkost.

For ansatte: Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med trygge, lokale arbeidsplasser og kompetente medarbeidere. Sammen skal vi bygge et større kompetansemiljø for alle våre ansatte og kunder.

For eiere: Med innovative og bærekraftige løsninger skal vi sikre lokal verdiskaping med fremtidsrettede arbeidsplasser. Miljøutfordringer skal løses i et sirkulært perspektiv.

Del artikkelen:

Lignende artikler