Bærekraft i alle ledd

Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet. Forbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim er det siste stoppestedet for restavfallet i Trøndelag.

– Avfallsforbrenning er siste stoppested for restavfall i Norge og vi hos Statkraft Varme energigjenvinner det avfallet som ikke kan, bør eller skal materialgjenvinnes. Avfallsforbrenning muliggjør faktisk materialgjenvinning fordi enhver gjenvinningsprosess avstedkommer et nytt restavfall/reject som må håndteres og sluttbehandles, forteller Snorre Gangaune i Statkraft Varme.

Ved Heimdal varmesentral tar Statkraft imot restavfall fra sine kunder fra hele Midt-Norge. Avfallet består av husholdningsavfall – for eksempel det vi som privatpersoner kaster i søppelbeholderen merket «Restavfall» og sortert næringsavfall som ikke bør, skal eller lar seg materialgjenvinne. Alt avfall som kommer inn til varmesentralen er ferdig sortert og det foregår ingen form for sortering eller forbehandling av avfall på Heimdal.

Som en del av avfallshierarkiet ser Statkraft Varme på aktiviteten i CIVAC som veldig spennende.

Være med på utviklingen

– For at vi i Statkraft skal levere en så god tjeneste som mulig, er vi avhengige av å følge med på utviklingen i bransjen. Utviklingen vil påvirke både avfallsmengder og avfallssammensetning. Vi har også stor tro på å dele erfaringer og kunnskap sammen med andre aktører i bransjen, ikke bare renovasjonsselskap, men også andre kommersielle aktører. Målet må være å bidra til kunnskap og utvikling i bransjen og bidra til verdiskapning i regionen i det grønne skiftet, sier Gangaune videre.

Som resten av medlemsbedriftene i CIVAC er Statkraft opptatt av å finne løsninger og muligheter som gjør det lettere for samfunnet å gjennomføre det grønne skiftet.

Bærekraft

– Bærekraft er absolutt det heteste temaet i Statkraftfamilien i dag og det satses sterkt på dette framover, sier Kristin Bløtekjær.

Statkraft på Heimdal i Trondheim utreder mulighetene for karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral. De har forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 gradermålet, og gjennom Carbon Neutral Now Pledge har de også forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040.

– Dette innebærer at vi må kutte i utslipp fra vår virksomhet, både direkte og indirekte, i tillegg til å fortsette utbyggingen av fornybare energikilder, forklarer Bløtekjær.

– Vi er i kontinuerlig i utvikling, men våre tre verdier står fast; Kompetent, ansvarlig og nyskapende. De definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør, sier hun videre.

Statkraft har etablert en langsiktig miljøstrategi – som setter en rekke klare ambisjoner og mål for deres miljøarbeid.

Mot 2030 skal de i all hovedsak ha fornybar forsyning, 98 – 99% gjennom spillvarme, varmepumpe og el. Fossilt brensel brukes kun som beredskap ved utfall og på de kaldeste dagene.

De jobber aktivt med et mål om at fjernvarmenettet skal ha stor grad av automatisering og driftes ved lavere temperatur.

Fjernvarmenettet skal ha stor grad av fleksibilitet og muligheter for å utnytte byens energiressurser. De skal også arbeide for å senke utslippsnivåene fra anleggene ytterligere.

 

Visste du at….

 • Deponering av avfall uten oppsamling av deponigassen slipper ut fem ganger mer klimagasser enn avfallsforbrenning.
 • Vi får betalt for å brenne restavfall.
 • Det koster å håndtere restavfall på en forsvarlig måte.
 • Siden 1985 har vi bidratt til å redusere CO2 utslippene i Trondheim med over 1,5 million tonn, dette grunnet utfasing av oljekjeler og overgang til fjernvarme rundt om i byen.
 • Vi har 50 mil med fjernvarmerør som inneholder 20.000 m3 med vann, dette tilsvarer å fylle Lerkendal stadion med 3m vann eller 4.000 badekar (200l pr. badekar).
 • Vannet strømmer 2 m/s -> 7 km/t i rørene våre.
 • De er 60 ansatte som drifter og vedlikeholder alle anleggene i Trondheim.
 • Vannet ut fra Heimdal varmesentral holder 120*C
 • På Heimdal Varmesentral sitter det hverdag hele året tre personer som drifter og overvåker alle anleggene i Trondheim.
 • Når avfallet brenner blir det igjen 20% av vekten i aske, dette er ikke farlig avfall og deponeres.
 • Siden 1985 har vi brent 4,5 millioner tonn, dette tilsvarer å fylle Lerkendal med søppel 80 ganger.
 • Vi brenner usortert restavfall for 66 kommuner.
 • Det går 100 lastebiler inn og ut porten på Heimdal Varmesentral i døgnet.
 • Fjernvarme dekker 1/3 del av Trondheims energibehov til oppvarming. Uten denne varmen ville Trondheim fått problemer med kapasiteten på strømnettet.
 • Vi distribuerer 650 GWh spillvarme gjennom 25 mil med fjernvarmenett
 • Vet du at vi lager varme på det du skyller ned i do, vi brenner biogassen fra Ladehammeren renseanlegg.
 • En familie produserer cirka ett tonn søppel per år, vi brenner til sammen 30 tonn per time.
 • Avfallet vi brenner årlig veier like mye som 36.000 elefanter eller 10.000 passasjerfly.
 • Trondheim kommune skal redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030.
 • Ett kilo avfall (cirka en bærepose søppel) gir varme tilsvarende en panelovn på 1000W i 2,5 timer.
 • Visste du at vi kan lage kulde av varme? Overskuddsvarme kan drive kjølemaskiner.
 • Det du ser ut av pipa vår er vanndamp, resten er renset avgass. Det er Miljødirektoratet og Trondheim kommune som bestemmer hva vi får slippe ut fra anlegget.
 • Ett tonn avfall som forbrennes tilsvarer litt mer enn ett tonn CO2, dette tilsvarer at en familie på fire flyr t/r Trondheim – Malorca eller tre turer frem og tilbake Trondheim – Oslo.

 

 

Del artikkelen:

Lignende artikler